KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Wiślana 9 kod pocztowy: 40-219: tel. 32 206 22 07.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Agata Gabłońska. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 32-6061323.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
  4. Dane osobowe mogą być ujawniane, przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym. Są nimi m. in. organ prowadzący placówkę oświatową oraz jego jednostki organizacyjne, organy nadzoru oświatowego, podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego podstawa prawna i faktyczna.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
  7. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
  8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.