11 Lut 2020

Zapisy do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021.

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że zostały ustalone terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

W dniach od 16 do 27 marca 2020r. trwa rekrutacja podstawowa na nowy rok szkolny.

 

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: https://katowice.nabory.pl/

 

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany  z ewentualnymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 4 maja 2020r.

W procesie naboru nie uczestniczą  dzieci już uczęszczające do przedszkola, których rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Deklarację składamy w przedszkolu w dniach od 9 do 13 marca 2020.
Kolejne etapy rekrutacji odbywają się wg harmonogramu:

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem przedstawionym poniżej.

Harmonogram naboru do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest miasto
Katowice na rok szkolny 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
09.03.20r. –
13.03.20r.
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 16.03.20r.
od godz. 9:00
do 27.03.20r.
do godz.15:00
od 06.07.20r.
od godz. 9:00
do 09.07.20 r.
do godz. 15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

 

od 23.03.20r.,
od godz.08:00
do 31.03.20r.,
do godz.15:00
od 08. 07. 20r.,
od godz. 8:00
do 13.07.20r.,
do godz.10:00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

17.04.2020r.
o godz.15:00
27.07.2012r.
o godz.13:00
5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 20.04.20r.,
od godz.9:00
do 27.04.20r.,
do godz.15:00
od 27. 07.20r.,
od godz.13:00
do 30.07.20r.,
do godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 04.05.2020r.
o godz.9:00
03.08.2020r.
o godz.9:00


KRYTERIA NABORU:

Zarządzeniem Nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2020 r. określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości  kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2020/2021

W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  prawo oświatowe (Dz. U. poz.1148 z 2019r.):

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawość kandydata,
  • niepełnosprawość jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawość obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawość rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -prawo oświatowe organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

1) dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) – 32 pkt;

2) dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu – 16 pkt;

3) dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt;

4) dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt;

5) dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w :

1) dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

2) dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;

3) dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

4) dla kryterium określonego w pkt. 4 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;

5) dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem

 

 

Więcej aktualności

Sprawdź informacje o wydarzeniach w naszym przedszkolu

26
Maj 20

Życzenia dla Mamy na Dzień Matki

Bądź szczęśliwa mamusiu dziś, jutro, codziennie...

Czytaj dalej
21
Maj 20

Zawieszenie zajęć w przedszkolu do dnia 29.05.2020 roku

Z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, informujemy, że zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone do dnia 29 maja 2020 roku.

Czytaj dalej
16
Maj 20

Laurka dla mamy na Dzień Matki

Pomyślałyśmy, że każdy z Was może wykonać laurkę dla swojej mamy w swoim domu i wręczyć ją mamie 26 maja. Zachęcamy Was do tego z całego serca😊 Wasze prace umieścimy w specjalnie utworzonej galerii na naszej stronie internetowej. Na pewno każdy z Was będzie chciał się pochwalić swoją laurką.

Czytaj dalej
16
Maj 20

PILNE - odbiór rzeczy przedszkolaków pozostawionych w szatni

W związku z otwarciem przedszkola od dnia 25 marca 2020 roku zwracamy się z prośbą do Rodziców wszystkich Przedszkolaków o odbiór rzeczy z szafek w szatni (ubrania, papucie itd.).

Czytaj dalej
08
Maj 20

Przedszkola otwarte od 6 maja – pytania i odpowiedzi (Ministerstwo Edukacji Narodowej)

W załączniku przekazujemy Państwu najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z otwarciem przedszkoli od 6 maja 2020 roku. Odpowiedzi stworzyło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej
04
Maj 20

Informacja dotycząca możliwości uruchomienia przedszkola – zdiagnozowanie potrzeb rodziców naszej placówki

W związku z możliwością uruchomienia przedszkola zostaliśmy poproszeni przez Prezydenta Miasta Katowice o wnikliwe i rzetelne zdiagnozowanie faktycznych potrzeb rodziców w tym zakresie.

Czytaj dalej