S T A T U T

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 97

W KATOWICACH

Podstawę prawną opracowania niniejszego statutu stanowi w szczególności Art.102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Nazwa przedszkola

Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach

zwane dalej „przedszkolem”

 1. Rodzaj przedszkola

Publiczna placówka oświatowa – przedszkole ogólnodostępne.

Przedszkole jest nieferyjną placówką oświatową.

 1. Siedziba przedszkola

Samodzielny budynek przedszkolny położony w Katowicach przy ulicy Wiślanej 9.

 1. Nazwa i siedziba organu prowadzącego

Organem prowadzącym jest Miasto Katowice

 1. Organem sprawujący nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach
 2. Przedszkole używa pieczęciMiejskie Przedszkole nr 97
  40-219 Katowice, ul. Wiślana 9

REGON: 270554887, NIP: 954-22-23-853

Telefon: (32) 206-22-07

 • 2 Cele przedszkola

wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 2. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 3. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 • 3 Zadania przedszkola

wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeb tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • 4 Sposób realizacji zadań przedszkola

z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

– szczegółowe cele edukacyjne;

– tematykę materiału edukacyjnego;

– wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

 1. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

– zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

– zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor zespołu może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielskiego i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.
 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
 3. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor zespołu.
 4. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej  przedszkola to :
  – obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą
  – dodatkowe zajęcia edukacyjne np. z języka angielskiego
  – zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej
  – zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  – zajęcia z religii
  – spontaniczna działalność dzieci.
 5. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się  do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 6. W przedszkolu organizuję się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. Pomoc  udzielana jest  przez nauczycieli i specjalistów.
 7. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
  –  rodzicami;
  –  poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
  –  placówkami doskonalenia nauczycieli;
  –  instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
  –  poradniami specjalistycznymi.
 8. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne wychowanków, w tym ich zainteresowania  i uzdolnienia.
 • 5 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
 1. Każda grupa wiekowa powierzona jest przez dyrektora nauczycielom, którym powierza funkcję wychowawcy zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów):

– jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału

– dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy

– dwóch lub trzech nauczycieli dla oddziałów autorskich lub o innym specyficznym charakterze: np. integracyjnych, terapeutycznych.

 1. W grupie najmłodszej jest zatrudniona dodatkowa osoba – pomoc nauczyciela, której obowiązkiem jest wspomaganie nauczycielki w sprawowaniu opieki.
 2. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.
 3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 15 dzieci – 1 osoba dorosła.
 • 6 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
 1. Do przyprowadzania i odbierania dzieci mają prawo rodzice, prawni opiekunowie oraz pisemnie (według określonego wzoru) wskazane osoby przez rodziców.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać je pod opiekę dyżurującej woźnej, która niezwłocznie przekazuje dziecko pod opiekę nauczyciela.
 4. Dzieci mogą być wyjątkowo odbierane przez inne osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów). Upoważnienie powinno zawierać dane osobowe osoby upoważnionej oraz numer dowodu tożsamości, którym się ona legitymuje. Upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z czasem pracy przedszkola określonym w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny oraz deklaracją zawartą w karcie zapisu do przedszkola.
 6. W przypadku nieodebrania dziecka do określonej godziny nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie, uzgadniając jak najszybszy czas odbioru dziecka z przedszkola,
 7. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę.
 8. Po upływie tego czasu powiadamia policję o pozostawieniu dziecka w przedszkolu i niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (tj. osobie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).
 10. O każdej odmowie wydania dziecka niezwłocznie powiadomiony jest dyrektor lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 11. Prośby rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców lub opiekunów muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi.
 • 7 Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczące funkcjonowania rodziców w przedszkolu,

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez osobę

upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

4) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

6) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

7) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich

podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

8) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

9) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

10) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  • zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej,
  • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
  • uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,
  • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
 3. Stały harmonogram spotkań z rodzicami:

1) zebrania ogólne – 2 razy w roku,

2) zebrania grupowe – 1 raz na kwartał,

3) zajęcia otwarte – minimum 2 razy w roku oraz inne formy wg potrzeb.

 1. Formy współdziałania z rodzicami to pomaganie rodzicom w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniem poprzez: kontakty indywidualne z rodzicami, zebrania ogólne i grupowe, zajęcia otwarte, konsultacje i wspieranie rodziców na zebraniach ogólnych i grupowych.
 • 8 Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami
 1. Organami przedszkola są:

– Dyrektor Przedszkola
– Rada Pedagogiczna
– Rada Rodziców

 1. Dyrektor przedszkola w szczególności:

1) Kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.

2) Współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych.

3) Sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności:

 1. a) planuje, organizuje i monitoruje pracę placówki,
 2. b) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
 3. c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 4. d) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki w trakcie zajęć organizowanych w przedszkolu.

4) Sprawuje opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.

5) We współpracy z Radą Pedagogiczną w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

 1. a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola,
 2. b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

6)Kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, a w szczególności:

 1. a) przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej,
 2. b) nie mniej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.

7) Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8) Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Plan nadzoru zawiera: cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej, harmonogram, tematykę i termin przeprowadzonych kontroli, tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

9) Organizuje i nadzoruje awans zawodowy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.

10) Organizuje wewnętrzne doskonalenie zawodowe nauczycieli.

11) Decyduje o wydatkowaniu środków finansowych będących w jego dyspozycji i odpowiada za ich właściwe wykorzystanie.

12) Współpracuje z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną w zakresie statutowych

zadań przedszkola.

13) Opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola

14) Decyduje jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w sprawach:

 1. a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,
 2. b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
 3. c) występowania w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

15) Podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć na podstawie odrębnych przepisów.

16) Może skreślić dziecko z listy wychowanków nie objęte obowiązkiem szkolnym w następujących przypadkach:

 1. a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dwa tygodnie, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców,
 2. b) opinii nauczyciela prowadzącego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub lekarza stwierdzającego, iż dziecko wymaga indywidualnej opieki i jego zachowanie zagraża innym dzieciom,
 3. c) uzasadnienie i tryb odwoławczy podejmują się zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

17) Dopuszcza przedszkolne programy nauczania.

18) Podejmuje decyzje zakończenia udzielenia pomocy dzieciom w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych i specjalistycznych na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

19) Prowadzi dokumentację przedszkola.

20) Wyraża zgodę na realizację obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem.

21) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 1. Rada Pedagogiczna
 • Jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym zwłaszcza przedstawiciele rodziców.
 • Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 • Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
  połowy jej członków.
 • Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu
  Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • Uchwały Rady Pedagogicznej powinny mieć charakter aktu prawnego.
 • Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  a) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Przedszkola,
 1. b) uchwalanie statutu przedszkola i dokonywanie w nim zmian,
 2. c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
 3. d) zatwierdzanie planu pracy przedszkola,
  e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
 4. f) wskazanie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego.
 • Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  a) organizację pracy przedszkola,
  b) projekt planu finansowego przedszkola,
 1. c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
  wyróżnień,
  d) pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego i organu

nadzoru pedagogicznego,

 1. f) program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku przedszkolnego.

9) Ponadto Rada Pedagogiczna może:

 1. a) wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu,
 2. b) z własnej inicjatywy ocenić sytuację i stan przedszkola, wystąpić z wnioskami
  do organu prowadzącego przedszkole,
 3. c) występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

10) Rada Pedagogiczna zasięga opinii Rady Rodziców w sprawach dotyczących:

 1. a) statutu przedszkola,
  b) innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu,
  c) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Rada Rodziców

1) Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację

rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2) w skład rady oddziałowej każdego z oddziałów wchodzi trzech przedstawicieli rodziców wybranych w tajnym głosowaniu. W skład Rady Rodziców przedszkola wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej rady oddziałowej wybranych w tajnym głosowaniu.

3) W wyborach, o których mowa w pkt.2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

 1. a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,
 2. c) cele i zadania Rady Rodziców,
 3. d) tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców,
 4. e) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

5) Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków realizowane przez nauczycieli,
 2. b) opiniowanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców,
 3. c) opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego,
 4. d) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców,
 5. e) oddelegowanie dwóch przedstawicieli do prac w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

6) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

1) Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

2) W celu rozwiązania sporu Dyrektor może powołać komisję pojednawczą, w skład której wchodzą: dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców.

 • 9 Organizacja pracy przedszkola

w tym organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli przedszkole takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli przedszkole takie zajęcia prowadzi;

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami na prośbę rodziców może przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, jeżeli nie wymagają indywidualnej opieki.
 3. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny.
 4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
 6. Przedszkole jest czterooddziałowe.
 7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci może być niższa od tej liczby.
 8. Czas pracy tych oddziałów dostosowany jest do potrzeb rodziców, nie dłużej niż 10 godzin dziennie. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, którym powierza funkcję wychowawcy, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

– z dziećmi w wieku 2,5-4 lat – około 15 minut,

– z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

 1. Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w sposób określony przez odrębne przepisy.
 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 3. Zasady bezpieczeństwa, higieny i opieki w czasie pobytu dziecku w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki:
 • Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska zarówno w budynku przedszkola, na terenie ogrodu jak i w czasie wyjść poza teren przedszkola.
 • dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia wychowankom oraz pracownikom bezpiecznych warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych,
 • tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych dzieci, powinien być ustalony z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia i różnorodności zajęć w każdym dniu,
 • budynek przedszkola oraz przynależny do niego teren i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, teren przedszkola powinien być ogrodzony i powinien mieć zabezpieczenie uniemożliwiające dzieciom wyjście bezpośrednio na jezdnię,
 • urządzenia sanitarne w pomieszczeniach powinny być sprawne oraz utrzymane w należytej czystości,
 • pomieszczenia przedszkolne zgodnie z obowiązującymi normami powinny posiadać właściwą wentylację, oświetlenie, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,
 • stoliki, krzesełka i inny sprzęt przedszkolny powinien być dostosowany do wzrostu dzieci,
 • pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia powinny być często wietrzone,
 • w salach zajęć temperatura powinna wynosić co najmniej + 15°C, przypadkach niemożności zapewnienia w salach temperatury, o której mowa powyżej, dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia po powiadomieniu organu prowadzącego,
 • jeżeli miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nich urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub je przerwać, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
 • nauczyciele powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, BHP oraz ppoż,
 • przy wyjściu (wyjeździe) dzieci poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości dla zapewnienia opieki dla 25 dzieci powinno być przydzielonych dwóch opiekunów,
 • przy wyjeździe dzieci poza miejscowość powinien być zapewniony jeden opiekun dla 10 dzieci,
 • przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od potrzeb,
 • opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do przedszkola,
 • zabrania się prowadzenia wycieczki podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi,
 • w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych, przedszkole powinno prowadzić w czasie zajęć systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z przepisami ruchu drogowego,
 • z chwilą przekazania dziecka przez pracownika przedszkola rodzicom, prawnym opiekunom dziecka lub osobie uprawnionej, całkowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka spoczywa na rodzicach, opiekunach lub osobach pełnoletnich.
 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną przedszkola z uwzględnieniem wymagań zdrowia, higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia zawiera:

– godziny pracy poszczególnych oddziałów,

– godziny posiłków.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. W miarę możliwości codzienne zabawy na powietrzu.
 • 10 Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola

w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – z radą rodziców;

 1. Dzienny czas pracy przedszkola, oddziałów jest zgodny z arkuszem organizacji przedszkola.
 2. Przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej
 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00 (11 godzin).
 4. W zależności od potrzeb środowiska czas pracy przedszkola może ulec zmianie.
 5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 6. Realizacja podstawy programowej we wszystkich oddziałach odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 (w Katowicach dodatkowa 1 godzina, tj. 8:00 do 14:00).
 7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

– z dziećmi w wieku 2,5 3-4 lat- około 15 minut,

– z dziećmi w wieku 5-6 lat- około 30 minut.

 1. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na prowadzenie niezbędnych remontów i prac porządkowych.
 2. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci,w czasie przerw świątecznych i ferii dopuszcza się możliwość ograniczenia liczby oddziałów oraz zmiany czasu ich pracy.
 • 11 Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący
 1. Przedszkole organizuje wyżywienie dla wychowanków tj. śniadania, obiady i podwieczorki.
 2. Koszty wyżywienia w przedszkolu pokrywane są przez rodziców (prawnych
  opiekunów).
 3. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra edukacji narodowej.
 4. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą rady miasta.
 5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci, zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z prezydentem miasta.
 6. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa
  za każdy dzień nieobecności po uprzednim jej zgłoszeniu.
 7. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia w przedszkolu na zasadach określonych przez organ prowadzący.
 8. Wszystkie uregulowania dotyczące odpłatności za przedszkole reguluje umowa cywilno-prawna zawierana z rodzicami (prawnymi opiekunami) przez dyrektora.
 • 12 Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:
  a) zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
  b) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do
  znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale
  i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,
  d) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych
  dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,
  e) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
 1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

1)  planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – opiekuńczej i dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

2) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem podczas wycieczek i spacerów itp.,

3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

4)   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

5) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat),

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

7)   stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

8) organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno
– pedagogiczną, zdrowotną i inną na podstawie uzyskanej zgody rodziców,

9) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

12) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej powierzonego oddziału
zgodnie z odrębnymi przepisami,

13) realizacja zaleceń dyrektora lub osób kontrolujących,

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym.

 1. Szczegółowy zakres zadań logopedy:

1) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka

2)diagnoza logopedyczna dzieci,

3)prowadzenie terapii logopedycznej,

4) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców,

5) współpraca z rodzicami i nauczycielami w minimalizowaniu skutków zaburzeń mowy,

6)współpraca z psychologiem przedszkolnym

7) uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz w zebraniach z rodzicami,

8) współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innym poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultowania metod i form pomocy udzielanej dzieciom,

9)prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy niesprzeczne z umową o pracę.

 1. Szczegółowy zakres zadań psychologa:

1)przeprowadzenie badań diagnostycznych określających deficyty rozwojowe i ich przyczyny w zakresie,

2)organizowanie i prowadzenie różnych form terapii psychologicznej dla dzieci wymagających udziału w zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych,

3) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla nauczycieli i rodziców oraz różne formy pomocy wychowawczej o charakterze profilaktyki psychologicznej,

4) uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz w zebraniach z rodzicami,

5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

6) współpraca z poradniami specjalistycznymi i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie opieki nad dzieckiem oraz doradztwa metodycznego,

7) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy niesprzeczne z umową o pracę.

 1. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela katechety:

1) prowadzenie katechezy dzieci 5-6 letnich na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez władze kościelne,

2) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) w razie potrzeby uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz w zebraniach z rodzicami,

4) wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy niesprzeczne z umową o pracę.

 1. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela gimnastyki korekcyjnej:

1) organizowanie zajęć dla dzieci z odchyleniem od prawidłowej budowy ciała oraz z obniżoną sprawnością ruchową,

2) prowadzenie zajęć z dziećmi uwzględniając poziom ich sprawności, stopień zaawansowania odchyleń oraz ich wiek rozwojowy,

3) współpraca  z nauczycielami, rodzicami, specjalistami opiekującymi się dziećmi,

4) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej i w zebraniach z rodzicami,

6) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy niesprzecznych z umową o pracę.

 1. Szczegółowy zakres zadań samodzielnego referenta:

1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkolnego,

2) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola (naprawy, remonty, konserwacje),

3) zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki czystości, sprzęt i pomoce,

4) sporządzanie jadłospisów,

5) nadzorowanie przygotowania i wydawania posiłków,

6) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p-poż.,

8) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.

 1. Pomoc nauczycielki przedszkola zobowiązana jest:

1) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela oddziału oraz inne prace wynikające z trybu życia dzieci w przedszkolu,

2) utrzymywać czystość zabawek i sprzętów w przydzielonych pomieszczeniach,

3) współdziałać z nauczycielem w tworzeniu bezpiecznych warunków zabawy i nauki dzieci,

4) przestrzegać obowiązujące przepisy bhp i p-poż.,

5) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy w placówce,

 1. Robotnik wykwalifikowany (woźna oddziałowa) zobowiązana jest do:

1) utrzymywania w czystości powierzonych pomieszczeń,

2) dbałości o należyty stan higieniczny naczyń stołowych,

3) współdziałania z personelem kuchennym w wydawaniu dzieciom i personelowi posiłków,

4) udzielania pomocy nauczycielowi i dzieciom w pracach porządkowych po skończonych zajęciach, zabawach i odpoczynku,

5) współdziałania z nauczycielem w tworzeniu bezpiecznych warunków zabawy i nauki dzieci,

6) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i p-poż.,

7) wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.

 1. Kucharz zobowiązany jest:

1) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

2) przyjmować produkty z magazyny, kwitować ich odbiór i dbać o racjonalne zużycie,

3) prowadzić podręczny magazyn,

4) utrzymywać w stanie używalności sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń i zaplecza kuchennego,

5) brać udział w sporządzaniu jadłospisów,

6) przestrzegać obowiązujące przepisy bhp i p-poż.,

7) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy na terenie placówki.

 1. Do obowiązków pomocy kucharza należy:

1) pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,

2) utrzymywać w czystości sprzęt, naczynia, kuchnię z zapleczem,

3) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostawą produktów żywnościowych,

4) przestrzegać obowiązujące przepisy bhp i p-poż.,

5) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy na terenie placówki.

 1. Rzemieślnik zobowiązany jest:

1) Wykonywać na bieżąco naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń przedszkolnych,

2) usuwać proste awarie elektryczne – wymiana żarówek, bezpieczników, osprzętu itp.,

3) konserwować i naprawiać sprzęt ogrodowy,

4) dbać o powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

5) przestrzegać obowiązujące przepisy bhp i p-poż.,

6) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy na terenie placówki.

 1. Robotnik wykwalifikowany (ogrodnik) zobowiązany jest:

1) strzec mienia przedszkola,

2) utrzymywać czystość na odcinku powierzonym jego opiece,

3) wykonywać prace ogrodnicze (koszenie, podlewanie, pielenie i okresowe sianie i sadzenie roślin),

4) przestrzegać obowiązujące przepisy bhp i p-poż.,

5) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy na terenie placówki.

 1. Dozorca zobowiązany jest:

1) strzec mienia przedszkola,

2) utrzymywać porządek w pomieszczeniach przydzielonych jego opiece,

3) czuwać i zabezpieczać mienie przedszkola przed zniszczeniem i kradzieżą,

4) systematyczne kontrolować obiekt, zgłaszać ewentualne awarie,

5) przestrzegać obowiązujące przepisy bhp i p-poż.,

6) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy na terenie placówki.

 1. Wszystkich pracowników obowiązuje:

1) troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu,

2) reagowanie na dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa,

3) niezwłoczne powiadomienie dyrektora lub jego zastępcy o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków,

4) zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola a także ogrodu, zapytanie jej o cel pobytu i odpowiednie postępowanie,

5) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych słów i zwrotów, wulgarne gesty.

 • 13 Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczniów
 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,

5) opieki i ochrony,

6) poszanowania jego własności,

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8) akceptacji jego osoby.

 1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy przedszkolaków nie objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym w następujących przypadkach:

– zaległości z tytułu odpłatności powyżej miesiąca, za wyjątkiem dzieci objętych

rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

– nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dwa tygodnie, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców,

– decyzja dyrektora przedszkola jest decyzją administracyjną.

 • 14 Warunki stosowania sztandaru przedszkola, godła przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego, o ile zostały ustanowione.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 15
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Uchwalenie statutu następują uchwałą rady pedagogicznej zwykłą większością jej głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.
 5. W tym samym trybie dokonuje się zmian w statucie.
 6. Statut dostępny jest w kancelarii dyrektora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 7. Do zmian w statucie uprawniona jest rada pedagogiczna.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 9. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu, moc traci dotychczasowy statut wraz ze zmianami.
 • 15 a
 1. Dyrektor przedszkola opracowuje ujednolicony tekst statutu po każdej nowelizacji.
 2. Ujednolicony tekst statutu opublikowany jest na stronie BIP przedszkola.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.

Zatwierdzono: Uchwała Rady Pedagogicznej nr   /2017 z dnia 16.11.2017r.