• Miejskie Przedszkole nr 97 jest placówką oświatową działającą jako jednostka budżetowa.
 • Przedszkole działa na podstawie:
  – ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1481,1818 i 2197)
  – ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)
  – aktu założycielskiego
  – statutu przedszkola
 • Organem prowadzącym jest Miasto Katowice.
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
 • Przedszkole nie posiada osobowości prawnej.