W placówce funkcjonuje instrukcja kancelaryjna, w której zawarty jest rzeczowy wykaz akt, a w nich ewidencje, rejestry.

Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:

 • wypadków przy pracy i w drodze do pracy;
 • aktów awansu zawodowego;
 • rejestr zamówień publicznych;
 • rejestr wydawanych zaświadczeń;
 • rejestr skarg i wniosków;
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych;
 • chorób zawodowych nauczycieli;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja księgozbioru;
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania;
 • ewidencja wypadków wychowanków.

Zasady udostępniania danych:

Aby uzyskać dane zawarte w rejestrach należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora placówki. Po rozpatrzeniu treści podania wnioskodawca zostanie powiadomiony o wyniku decyzji.