1. AKT POWOŁANIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 97 W KATOWICACH

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz.95 z późn.zm.) oraz art.5 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.Nr 95, poz.425 z późn.zm.) w oparciu o uchwałę nr XLII/268/93 Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 31 sierpnia 1992 r. w sprawie powoływania przedszkoli miejskich w Katowicach z dniem 1 września 1992 r. powołuje się Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach, ul. Wiślana 9.

  1. Przedszkole działa jako zakład budżetowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz uchwalony przez Radę Pedagogiczną Statut.
  2. Przedmiotem działania przedszkola jest:

– prowadzenie nauczania i wychowania dzieci w zakresie wychowania przedszkolnego,

– przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

– zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

  1. Przedszkolem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Miasta Katowice.
  2. Koszty utrzymania przedszkola oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywane będą z dochodów własnych oraz z dotacji z budżetu miasta.
  3. Mienie przedszkola stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.

Podpis:

Prezydent Katowic

Jerzy Śmiałek

  1. AKT ZAŁOŻYCIELSKI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

Na podstawie uchwały Nr XVI/218/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 listopada 1999r w sprawie likwidacji przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice działających jako zakłady budżetowe i utworzenie w ich miejsce przedszkoli działających jako jednostki budżetowe stanowi się, co następuje:

  1. Zakłada się przedszkole o nazwie:

Miejskie Przedszkole Nr 97

w Katowicach

  1. Miejskie Przedszkole Nr 97 zostaje zlokalizowane w dotychczasowym obiekcie przy ul. Wiślanej 9 w Katowicach.
  2. Organizację i zasady funkcjonowania placówki określa ustalony przez Radę Pedagogiczną statut.
  3. Akt wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2000r.

Podpis:

Prezydent Katowic

Piotr Uszok

STATUT PO INFORMACJACH O PRZEDSZKOLU