Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zgłosić to na piśmie.
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście u dyrektora.
Dane podlegające ochronie :
– dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu,
– dane osobowe dzieci i ich rodziców,
– wynagrodzenie pracowników,
– orzeczenia, opinie/informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni    specjalistycznych
– dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu.